AFSTAND VAN VERHAAL op XX/YY/2018

Toeristische Rally Belgian Porsche Friends

 

Belgian Porsche Friends (BPF) organiseert vandaag (of van XX/YY/2018 tot AA/BB/2018) een toeristische rit of uitstap.  Dit is geen tijdsrit of wedstrijd, de behaalde punten of bonussen worden nooit met snelheid behaald of kunnen geen voordeel opleveren.  Je kan vertrekken en aankomen volgens je eigen vermogen en je mag steeds afwijken van de voorgestelde route mocht dit nodig zijn of als je dit zou wensen.  

Door zijn lidmaatschap en/of deelname aan bovenvermeld event aanvaardt het lid/de deelnemer op onherroepelijke wijze de volgende voorwaarden, erkent en maakt zich desgevallend sterk, en verklaart hij, in eigen naam en in naam van elk van zijn gezinsleden en erfgenamen, copiloot, onvoorwaardelijk en definitief: 

  • op uitsluitend eigen risico deel te nemen, 
  • af te zien van elke vorm van claim en/of recht tot schadeloosstelling ten aanzien van BPF ter compensatie van mogelijk geleden immateriële en materiële schade of lichamelijke letsels, incl. overlijden, ongeacht of deze al dan niet het gevolg van zijn van eigen schuld, fout, onoordeelkundig handelen of nalatigheid.  

Deze vrijwaring geldt zowel ten aanzien van BPF alsook voor elk van de hieronder vermelde partijen welke mogelijks betrokken zijn, rechtstreeks of onrechtstreeks, bij de organisatie van het evenement: 

  • de VZW Belgian Porsche Friends, haar bestuurders, vennoten, consultants, vertegenwoordigers, hostessen of vrijwilligers
  • de instructeur(s)
  • elk bedrijf, sponsor of organisatie verbonden aan het evenement
  • de eigenaars, de uitbaters en personeel van de plaats van het event
  • voorgenoemde oplijsting is louter exemplatief en niet limitatief 

De deelnemende bestuurder verklaart dat hij te allen tijde beschikt over een rechtsgeldig rijbewijs en verzekering. De deelnemende bestuurder verklaart in eer en geweten over alle fysische en geestelijke vermogens te beschikken, niet te lijden aan epilepsie, kleurenblindheid, of elke andere mogelijke ziekte welke er toe kan bijdragen beperkt te zouden kunnen zijn en/of te zijn in het rijden van een motorvoertuig.  Verder niet te lijden aan enig mogelijke ziekte alsook geen medicatie in te nemen welke de mogelijkheden tot een veilige deelname aan het evenement negatief zou kunnen beïnvloeden.  

Het lid/de deelnemer verbindt zich ertoe de volgende richtlijnen te eerbiedigen: 

  • het op elk moment tijdens dit evenement volgen van de instructies en richtlijnen gegeven door de organisatoren, instructeurs en baancommissarissen; dezen hebben het recht en de mogelijkheid om de deelnemer uit te sluiten van het verdere verloop van het evenement, zonder opgave van motivatie en zonder terugbetaling van deelnameprijs, 
  • het respecteren van alle verkeerswetgeving en –reglementen, 
  • het respecteren van alle veiligheidsvoorschriften van de plaats van het event.  

Het lid/de deelnemer aanvaardt tevens dat BPF geen enkele verantwoordelijkheid kan en zal dragen voor het mogelijk verlies, diefstal of beschadiging van goederen – voertuigen en andere goederen – tijdens en/of op het evenement.  

Het lid/de deelnemer blijft te allen tijde uitsluitend verantwoordelijk voor alle personen waarvoor hij instaat of meebrengt, of maakt zich hiervoor desgevallend sterk.  

Het lid/de deelnemer vrijwaart ten allen tijde en op eerste verzoek de vzw BPF en voormelde partijen voor elke schade in hoofdsom en/of accessoires waarvoor zij zou moeten instaan en/of waartoe zij zouden veroordeeld te worden.  

Het lid/de deelnemer heeft dit document kunnen consulteren bij zijn/haar inschrijving via de website en heeft de inhoud van dit document begrepen.  

Onderworpen aan het Belgische recht en onder uitsluitende bevoegdheid van de Nederlandstalige rechtbanken van Brussel. 

Wij verklaren kennis te hebben genomen van het afstand van verhaal reglement.  

Voor waar en echt verklaard, 

 

Opgemaakt te CCCCCCCC op XX/YY/2018.

 

Naam en handtekening piloot                                                      Naam en handtekening copiloot

 

 

 

 


Belgian Porsche Friends VZW – Brusselstraat 472, B-1702 Groot-Bijgaarden – RPR Brussel BE 0542.994.221